Duurzaamheid & BENG

Duurzaam bouwen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. ProJoule richt gebouwen zo duurzaam mogelijk in en voorziet ze van een energielabel. Op basis van wat haalbaar is, met een optimaal resultaat.

Aan de basis van een toekomstbestendig pakket van energievoorzieningen ligt een gedegen onderzoek. ProJoule werkt daarbij volgens het principe van Trias Energetica:

1.  Beperk de energievraag

2.  Gebruik duurzame energie

3.  Pas dan – en alleen indien nodig – fossiele brandstoffen benutten

Aan de hand van de Trias Energetica stelt ProJoule een maatregelenpakket samen. Hierin is opgenomen hoe energieopwekking en distributie in een gebouw of complex op efficiënte wijze wordt gerealiseerd. En welke mate het energieverbruik daarmee wordt gereduceerd.

Een reëel advies komt altijd tot stand in samenwerking met de opdrachtgever en of de gebruiker én de operationeel uitvoerende(n). Samen onderzoeken we de opties en bepalen we de beste oplossing. Bovendien zijn deze stappen in veel gevallen volgens de wet milieubeheer vereist voor bedrijven of instellingen.

Kostenreductie versus duurzaamheid

Natuurlijk is het ook interessant om te onderzoeken hoe duurzame energiesystemen of de wijziging van uw energiedistributie financieel uitpakt. ProJoule kan op basis van het onderzoek de investering en terugverdientijd in kaart brengen. Hierbij houden we rekening met realistische toekomstperspectieven, zodat maximale exploitatiezekerheid gewaarborgd is.

Dit kunt u van ProJoule verwachten

Inzet en betrokkenheid van deskundige medewerkers met jarenlange ervaring. Wij ondersteunen u met:

 • energielabels
 • BENG berekeningen voor utiliteitsbouw en woningbouw
 • energiehaalbaarheidsstudies
 • energieonderzoek in industriële processen
 • kwaliteitsbeoordeling producten
 • energiesubsidietrajecten (door derden)
 • energiebeheer/monitoring
 • oplossingen voor falende installaties
 • analyse en verbetering van energie(besparing)processen

Klik op de figuur hieronder om energielabel A+++ te ontdekken

BENG berekening voor uw energielabel

Het Bouwbesluit

Een nieuw te bouwen gebouw moet energiezuinig zijn, conform de eisen in het Bouwbesluit. Dit geldt ook voor een bestaand gebouw, dat geheel vernieuwd wordt.

Energieverbruik en energieprestatie van gebouwen

Om te bepalen of een gebouw energiezuinig is kijken we naar het energieverbruik van een gebouw. Dit wordt beïnvloed door gebouwgebonden factoren, zoals de bouwkundige schil, verwarming, warm tapwater, ventilatie, koeling, bevochtiging, verlichting en zonne-energie.

De mate van energiezuinigheid van een gebouw drukken we uit in een energieprestatie. Deze wordt berekend aan de hand van een vastgestelde bepalingsmethode. De gebouwgebonden factoren zijn onderdeel van de energieprestatie-berekening.

Per 1-1-2021 geldt een nieuwe norm en berekening

Voorheen werd de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen getoetst en uitgedrukt in een EPC-norm en vastgesteld volgens een NEN bepalingsmethode. Per 1 januari 2021 zijn er nieuwe energieprestatie-eisen: Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Er is ook een nieuwe bepalingsmethode vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800). De opname van deze nieuwe eisen dient te geschieden volgens de ISSO 75.1 (utiliteitsbouw) en de ISSO 82.1 (woningbouw).

NTA 8800

De nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 vervangt NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3.

De NEN 8088 (Bepalingsmethode ventilatie en luchtdoorlatendheid gebouwen) en NEN 1068 (Rekenmethode thermische isolatie van gebouwen) zijn voortaan ook in de NTA 8800 opgenomen.

Een berekening volgens de NTA 8800 moet opgesteld worden door een gediplomeerd adviseur. Uiteraard heeft ProJoule hiervoor de juiste specialisten in huis die de vereiste diploma’s bezitten voor detailopnames in de woning- en utiliteitsbouw.

3 Indicatoren

Voor nieuwbouw gelden voortaan de BENG energieprestatie-eisen, gebaseerd op de trias energetica voor een energiezuinig ontwerp. Een nieuwbouwplan vereist dat in twee stadia een berekening wordt opgesteld: bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning én bij oplevering.

Bij het toetsen aan de BENG-eisen wordt gekeken naar drie indicatoren:

 1. de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 2. het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De eisen aan de 3 indicatoren zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie van een gebouw. Lees hier de BENG-eisen per gebruiksfunctie. De compactheid van het gebouw speelt ook een rol en in sommige gevallen ook de bouwwijze.

Temperatuuroverschrijding

Door verbeterde isolatie en de gevolgen van klimaatverandering neemt het risico op oververhitting in gebouwen toe. Daarom worden er naast de BENG-eisen bij nieuwbouw ook eisen gesteld aan de mate van temperatuuroverschrijding (TOjuli), wanneer er in een woonfunctie geen actieve koeling wordt toegepast.

Het energielabel

Zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw geldt dat de oude bepalingsmethoden zijn vervangen door de NTA 8800. De energie-index is verdwenen en het energielabel volgt nu uit BENG-indicator 2.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag deze per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting is opgenomen in Bouwbesluit 2012.

Wanneer is een BENG berekening verplicht?

In de volgende situaties moet een BENG berekening opgesteld en geregistreerd worden:

> Nieuwbouw (2 stadia)

 1. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen
 2. Oplevering van het gebouw

> Bestaande bouw bij overdracht (koop & huur)

Indien het energielabel ouder dan 10 jaar is; OF wanneer er nog geen energielabel is; OF wanneer u uw woning wenst te verkopen of verhuren.

> Bestaande bouw bij renovatie

Volledige renovatie met eisen aan energieprestatie OF een renovatie die leidt tot beter energielabel.

Met uitzondering van de aanvraag omgevingsvergunning moet altijd een bezoek op locatie plaatsvinden: we verzamelen dan de benodigde bewijslast die onderdeel is van het verplichte projectdossier.

Alle berekeningen moeten worden geregistreerd

Zowel nieuwbouw als bestaande bouw moet bij de overheid geregistreerd worden. De berekeningen worden opgenomen in de officiële landelijke database: EP-Online. Alleen BRL9500 gecertificeerde bedrijven – zoals ProJoule – mogen berekeningen registreren. ProJoule is gecertificeerd voor BRL9500-W en BRL9500-U en werkt voor beide BRL-en met de detailmethode.

Klik hier om onze procescertificering voor woningbouw en utiliteitsbouw te bekijken.

Bent u licentiehouder BRL9500 en vakbekwaam (gediplomeerd)?

Dan kunt u voor het registreren van uw berekeningen gebruik maken van de BRL 9500 certificering van ProJoule. U maakt dan uw eigen berekeningen en vormt uw eigen projectdossiers. En ProJoule is als certificaathouder verantwoordelijk voor naleving van de BRL9500. Wij verzorgen de kwaliteitscontrole en backoffice om de berekeningen te registreren. Zo heeft u geen aparte licenties nodig én beschikt u altijd over officiële documenten en gelegaliseerde rapporten voor de gebouwen waarvoor u gediplomeerd bent.

PROJOULE VOOR INSTALLATEURS

Als installateur concentreert u zich vast het liefst op het échte werk: het opstellen van de BENG berekening volgens NTA 8800. ProJoule ondersteunt u hierbij graag met de juiste kennis en certificering. Bij ons zijn de licentiekosten overzichtelijk en betaalbaar.

PROJOULE VOOR CONSUMENTEN

Stel, u heeft plannen voor nieuwbouw of gaat een bestaand gebouw drastisch (laten) aanpassen. Dan ondersteunt ProJoule u graag bij het laten maken en aanleveren van alle noodzakelijke berekeningen. We kijken naar de bouwkundige en installatietechnische aspecten van uw plannen, zodat u inzicht krijgt in de te nemen maatregelen.

Onze specialisten zijn gecertificeerd volgens NTA 8800 en ProJoule is als bedrijf gecertificeerd volgens de BRL 9500. Kortom, terwijl u alvast droomt van het eindresultaat verzorgen wij de ingewikkelde technische stappen om daar te komen.

Voor het opstellen van uw BENG berekening hebben wij in elk geval nodig:

 • de situatietekening
 • definitieve plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en details
 • het installatieconcept