Bouwfysica

Een gebouw voorziet in een veilige, comfortabele leef-, leer- of werkomgeving. De kwaliteit van het binnenmilieu bepaalt of een gebouw hierin slaagt, of niet. Kennis van bouwfysica is om die reden onmisbaar bij nieuwbouw. Of wanneer er zich problemen voordoen in bestaande bouw.

Nieuwbouw

Regelmatig zien wij dat er in het ontwerpproces te laat of helemaal niet gekeken wordt naar de eisen die men stelt aan het binnenmilieu. Wanneer dit vraagstuk in een later stadium alsnog aan bod komt is de uitwerking al zo vergevorderd dat wijzigingen moeilijk zijn. Of slechts tegen hoge kosten realiseerbaar. Bovendien komen deze wijzigingen vaak niet ten goede van functionaliteit en de esthetica van het ontwerp.

De conclusie van ProJoule op basis van jarenlange ervaring? Hoe eerder de bouwfysicus bij het ontwerp betrokken wordt, hoe beter.

Bestaande bouw

Afwijkende temperaturen, vochtproblemen, lawaaioverlast, matige verlichting of slechte akoestiek… Dit soort problemen of klachten doen zich vaak na verloop van tijd voor, wanneer er in het verleden onvoldoende rekening is gehouden met de gestelde gebruikerseisen. Soms doordat het gebouw een nieuwe functie heeft en hier bouwfysisch niet op ingericht is. Of omdat er sprake is van ondeugdelijke uitvoering. Vaak is de directe oorzaak lastig te achterhalen.

ProJoule onderzoekt middels metingen (binnen en buiten) de mogelijke oorzaken van de ervaren problemen. Op basis van de onderzoeksresultaten volgt een objectief advies. In overleg en afhankelijk van het beschikbare budget kan ProJoule aanvullend maatregelen treffen die problemen in de toekomst verminderen of zelfs volledig wegnemen.

Dit kunt u van ProJoule verwachten

Inzet en betrokkenheid van deskundige medewerkers met jarenlange ervaring. Wij ondersteunen u met metingen op het gebied van:

 • energiezuinigheid
 • geluid en akoestiek
 • comfort en arbo
 • brandveiligheid

Aanvullend ondersteunen we u met:

 • bouwbesluit toetsing
 • vergunningsaanvraag wet Milieubeheer

ProJoule onderzoekt en adviseert

Duurzaamheid en milieu

 • BENG berekening voor utiliteitsbouw
 • BENG berekening voor woningbouw
 • haalbaarheidsberekeningen bouwactiviteiten t.a.v. stikstofneerslag op natura2000 gebieden
 • energieonderzoeken (conform NOVEM-standaard)
 • haalbaarheidsonderzoeken
 • onderzoeken naar alternatieve energievormen
 • thermografische inspectie

Geluid en Akoestiek

 • industrie-/horecalawaai (lawaaibeheersing)
 • verkeerslawaai (weg, rail en luchtverkeer) en geluidwering van gevels en daken
 • ontwerp van interne geluidwering, in zowel industriële- als wel woon- omgeving
 • zaal- en elektro-akoestiek (o.a. nagalmtijden, clarity en spraakverstaanbaarheid)
 • laagfrequent geluid en trillingen

Comfort en Arbo

 • luchtverversing inclusief ventilatiebalansberekening
 • verlichtingsplan (afstemming kunstlicht en daglicht)
 • thermisch/hygrisch binnenklimaat
 • temperatuuroverschrijding
 • vochtonderzoeken
 • binnenluchtkwaliteit
 • comfortmetingen (o.a. temperatuur, luchtsnelheid, vocht en CO2-meting)
 • controle bouwkundige detaillering

Brandveiligheid

 • rook- en brandcompartimentering
 • situering en inrichting van vluchtwegen
 • brandoverslagberekening
 • brandwerendheid van constructies
 • brandveiligheid ontwerpen
 • signalering en detectie
 • rook- en warmteafvoerberekening
 • rooklaagdikteberekening (vultijdenmodel)