Bouwfysica

Gebouwen hebben als voornaamste taak om voor een aangename, veilige en comfortabele leefomgeving te zorgen. Logisch zult u zeggen, maar in het ontwerpproces van een gebouw wordt dit in beginsel nogal eens vergeten. Bij nadere uitwerking van het gebouw komt automatisch ook het comfort weer aan bod. Vervelend genoeg is het ontwerp dan al in zo’n vergevorderd stadium dat wijzigingen moeilijk of slechts tegen hoge kosten realiseerbaar zijn. Bovendien komen deze wijzigingen vaak niet ten goede van functionaliteit en de esthetica van het ontwerp. Om het binnenmilieu te kunnen beheersen is de kennis van fysica onontbeerlijk.
De afdeling bouwfysica van Projoule houdt zich specifiek met het binnenmilieu bezig. Hoe eerder de bouwfysicus bij het ontwerp betrokken wordt, hoe beter dit voor het eindresultaat zal zijn.
Bij bestaande gebouwen kunnen er door ondeugdelijke uitvoering velerlei klachten ontstaan, die soms moeilijk te achterhalen zijn. U kunt hierbij denken aan aspecten als afwijkende temperaturen, vocht, lawaai, verlichting of een slechte akoestiek, Projoule kan middels metingen (zowel binnen als buiten) een onderzoek uitvoeren om de mogelijke oorzaken hiervan vast te stellen. Op basis van onderzoeksresultaten in een bestaande situatie kan Projoule samen met u een gedegen advies opstellen. De te nemen maatregelen op basis van dit advies zal de problemen voor de toekomst verminderen of zelfs in het geheel wegnemen. Dit is afhankelijk van het beschikbare budget en zal altijd in overleg met u bepaald worden.

Onderwerpen waar Projoule u in kan adviseren zijn;
–       vochtonderzoeken
–       energieprestatie/energieprestatieadvies (energiebeheersing)
–       geluidbelasting naar omgeving
–       akoestiek (zaalakoestiek)
–       geluidmetingen
–       controle detaillering
–       brandveiligheid
–       koudebruggen
–       temperatuuroverschrijding
–       bouwbesluit toetsing.
–       vergunningsaanvraag wet Milieubeheer

Energiezuinigheid:

energieanalyse

-       energieprestatie berekening voor nieuwbouw (EPG)
–       energieprestatie advies voor bestaande bouw (EPA)
–       energieonderzoeken (conform NOVEM-standaard)
–       haalbaarheidsonderzoeken
–       onderzoeken naar alternatieve energievormen

Geluid en Akoestiek
–       industrie-/horecalawaai (lawaaibeheersing)
–       verkeerslawaai (weg, rail en luchtverkeer) en geluidwering van gevels en daken
–       ontwerp van interne geluidwering, in zowel industriële- als wel woon- omgeving
–       geluidmetingen
–       zaal- en elektro-akoestiek (o.a. nagalmtijden, clarity en spraakverstaanbaarheid)
–       laagfrequent geluid en trillingen.

Comfort/Arbo
–       luchtverversing inclusief ventilatiebalansberekening
–       daglichttoetreding
–       verlichtingsplan (afstemming kunstlicht en daglicht)
–       thermisch/hygrisch binnenklimaat
–       temperatuuroverschrijding
–       vochtonderzoeken
–       binnenluchtkwaliteit/Arbo
–       comfortmetingen (o.a. temperatuur, luchtsnelheid, vocht en CO2-meting)
–       controle bouwkundige detaillering op aspecten als koudebruggen, thermische
bruggen, lucht, water en winddichtheid, thermische isolatie, geluidslekken etc.

Brandveiligheid
–       rook- en brandcompartimentering
–       situering en inrichting van vluchtwegen
–       brandoverslagberekening
–       brandwerendheid van constructies
–       brandveiligheid ontwerpen
–       signalering en detectie
–       rook- en warmteafvoerberekening
–       rooklaagdikteberekening (vultijdenmodel).